Top 5 địa phương từng tăng trưởng cao nhất cả nước năm 2022 đang có tình hình kinh tế ra sao 9 tháng 2023?

Trong năm 2022, 5 địa phương ghi nhận tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước bao gồm Khánh Hòa, Bắc Giang, Đà Nẵng, Hậu Giang và Hưng Yên. Sang đến năm 2023, tình hình kinh tế của những địa phương này đã thay đổi ra sao trong 9 tháng đầu năm?

Khánh Hòa

Theo Cục Thống kê Khánh Hòa, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP (theo giá so sánh 2010) 9 tháng năm 2023 dự báo được 43.635,2 tỷ đồng, tăng 9,17% so cùng kỳ năm trước, xếp vị thứ 5/63 của cả nước và thứ 1 của vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền trung, trong đó GRDP phân theo ngành kinh tế tăng 9,91%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 2,19%. Nếu xét theo giá hiện hạnh, GRDP Khánh Hòa 9 tháng năm 2023 dự báo được 79.304,7 tỷ đồng,

Về thu chi ngân sách nhà nước, báo cáo cho biết, trong 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước được 12.056 tỷ đồng, bằng 78,06% dự toán và giảm 1,47% so cùng kỳ năm trước

Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.850 tỷ đồng, bằng 93,2% và giảm 31,06%, nguyên nhân do giảm thu từ xăng dầu và nhà máy Nhiệt điện Vân Phong; thu nội địa 10.206 tỷ đồng, bằng 75,82% và tăng 6,84%. Trong tổng thu nội địa 9 tháng năm 2023, có 11 khoản thu tăng; 7 khoản thu giảm và 1 khoản thu ổn định so cùng kỳ năm trước.

Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước trong 9 tháng 2023 ước được 8.816,8 tỷ đồng, bằng 59,2% dự toán và tăng 8,48% so cùng kỳ năm trước. Trong đó chi đầu tư phát triển được 3.732 tỷ đồng, bằng 56,73% và tăng 13,85% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 1.238 tỷ đồng, bằng 49,28% và gấp 19,77 lần); chi thường xuyên 5.065,9 tỷ đồng, bằng 62,81% và tăng 4,51%.

Liên quan đến tình hình xuất nhập khẩu, theo Cục Thống kê địa phương, trong 9 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu được 2.150,8 triệu USD giảm 12,99% so cùng kỳ năm trước.Trong đó xuất khẩu tăng 1,61%; nhập khẩu giảm 26,28%.

Bắc Giang

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội (KT-XH) quý III và 9 tháng năm 2023 của UBND tỉnh Bắc Giang cho thấy, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý III/2023 tăng 14,59% (đứng đầu cả nước), cao hơn nhiều so với mức tăng chỉ 9,02% của quý đầu năm 2023. GRDP 9 tháng đầu năm 2023 tăng 12,25%, với mức tăng trưởng này, Bắc Giang tiếp tục là địa phương đứng thứ 2 cả nước.

Về tình hình thu hút đầu tư, 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh thu hút đầu tư đạt 2.013,6 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, gấp 1,86 lần so với cùng kỳ. Trong đó, cấp mới 27 dự án trong nước, vốn đăng ký 5.462,31 tỷ đồng; 70 dự án FDI, vốn đăng ký 1.386,89 triệu USD, gấp 5 lần cùng kỳ 2022; điều chỉnh 24 dự án trong nước, vốn đăng ký tăng thêm 1.714,5 tỷ đồng, gấp gần 7 lần; điều chỉnh 29 dự án FDI tổng vốn tăng thêm 321,31 triệu USD, bằng gần 60%. Tính riêng thu hút đầu tư FDI, Bắc Giang xếp thứ 4 cả nước (sau các địa phương là TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng).

Liên quan đến tình hình thu ngân sách nhà nước, theo Cục Thống kê Bắc Giang, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 9 ước thực hiện 694 tỷ đồng, tính chung 9 tháng ước thực hiện 9.528,9 tỷ đồng, bằng 72,6% so với dự toán và bằng 77,7% so với cùng kỳ.

Về tình hình xuất nhập khẩu, theo Cục Thống kê Hậu Giang, ước thực hiện 9 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt  857 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu ước thực hiện được 584,26 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 112,13%, so với kế hoạch năm đạt 79,27% và so với kịch bản tăng trưởng của tỉnh bằng 106,67%. Nhập khẩu ước thực hiện được 273,15 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước bằng 98,71%, so với kế hoạch năm đạt 75,82% và so với kịch bản tăng trưởng của tỉnh bằng 103,70%.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng 2023 của 5 địa phương có tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước 2022

Đà Nẵng

Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, tính chung 9 tháng năm 2023, GRDP ước tăng 2,83% so với cùng kỳ năm 2022, thấp hơn rất nhiều so với mức tăng 12,80% của cùng kỳ năm 20222. Quy mô nền kinh tế thành phố trong 9 tháng theo giá hiện hành ước đạt hơn 97.581 tỷ đồng, mở rộng gần 7.088 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Về thu chi Ngân sách nhà nước, báo cáo cho biết, Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sơ bộ đến 20/09/2023 đạt 14.390 tỷ đồng, giảm 21,0% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 3.890  tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt  10.499  tỷ đồng. Tính chung 9 tháng năm 2023, thu nội địa đạt 12.329  tỷ đồng, giảm  13,2%  so với  cùng  kỳ năm trước

Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn sơ bộ đến 20/9/2023 đạt 19.367 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt xấp xỉ 6.668 tỷ đồng,  chiếm 34,4% trên tổng chi và tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2022. 

Liên quan đến tình hình xuất nhập khẩu, theo Cục Thống kê Đà Nẵng, ước tính 9 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa hai chiều đạt 2.253 triệu USD, giảm 16,0% so với cùng kỳnăm 2022. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1.401 triệu USD, giảm 11,1%; nhập khẩu hàng hóa ước đạt 853 triệu USD, giảm 23,0%.

Về thu hút  ầu tư trực  tiếp nước  ngoài, tính đến  15/9/2023, thành phố đã cấp mới 82  dự án cấp mới với vốn đăng ký cấp mới  là  11,888 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 29 lượt dựán với tổng vốn tăng thêm 20,183 triệu USD và 23 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp với tổng giá trị 3,093 triệu USD.

Hậu Giang

Theo Tổng Cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng năm 2023 của tỉnh Hậu Giang đạt 13,3% và tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế dẫn đầu cả nước.

Về thu chi ngân sách nhà nước, báo cáo cho biết, ước tổng thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn được 505,50 tỷ đồng, luỹ kế được 4.203,17 tỷ đồng, đạt 68,14% dự toán Trung ương, đạt 64,49% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 450 tỷ đồng, luỹ kế được 3.755,90 tỷ đồng, đạt 68,29% dự toán Trung ương và đạt 64,20% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 55,50 tỷ đồng, luỹ kế được 447,27 tỷ đồng, đạt 66,96% dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Tổng chi Ngân sách địa phương tháng 9/2023 được 905,50 tỷ đồng, luỹ kế được 8.164,63 tỷ đồng, đạt 85,51% dự toán Trung ương giao, đạt 61,32% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó, chi xây dựng cơ bản được 553,56 tỷ đồng, luỹ kế được 4.982,06 tỷ đồng, đạt 104,79% dự toán Trung ương giao, đạt 67,99% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Chi thường xuyên ước đạt 351,94 tỷ đồng, luỹ kế được 3.167,46 tỷ đồng, đạt 67,99% dự toán Trung ương giao, đạt 54,66% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Hưng Yên

Theo Cục Thống kê Hưng Yên, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 9 tháng năm 2023 ước tính tăng 8,61% so với cùng kỳ năm 2022 (quý I tăng 8,22%; quý II tăng 8,80%; quý III tăng 8,80%). So với các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hưng Yên xếp thứ 5/11 tỉnh, thành phố và xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố của cả nước. 

Với việc thực hiện các giải pháp đồng bộ và quyết liệt, công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng qua đạt kết quả đáng phấn khởi. Cụ thể, tổng thu NSNN đạt trên 24 nghìn tỷ đồng, đạt 105,16% dự toán HĐND giao cả năm. Trong đó, Thu nội địa 18.221 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 4.700 tỷ đồng. 

Giang Anh .nguồn Nhịp sống Kinh tế

Compare listings

Compare