6 nhóm nhiệm vụ lớn tập trung triển khai thi hành Luật Đất đai 2024

Kịp thời xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật để có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của Luật Đất đai; rà soát các văn bản có liên quan đến đất đai để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ…

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 222/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 5/3/2024 về triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 222/QĐ/TTg ngày 5/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung tuyên truyền, tập huấn phổ biến Luật Đất đai, đặc biệt là các quy định mới nhằm sớm đưa các quy định của pháp luật đất đai vào cuộc sống, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai.

Ngoài ra, nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Kế hoạch đặt ra 6 nội dung lớn triển khai thi hành luật gồm: Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đất đại; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật đất đai; Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Luật Đất đai; Xây dựng các Đề án; Tổ chức thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai.

Theo kế hoạch phân công, về xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đất đai, Vụ Đất đai chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng 2 Nghị định; Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng 1 Nghị định;

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng 2 Nghị định và 7 Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng 1 Nghị định và 10 Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Luật Đất đai 2024, Trong Kế hoạch, lãnh đạo Bộ giao Vụ Đất đai chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất, giúp Bộ trưởng thực hiện theo dõi và đánh giá đối với việc quản lý, sử dụng đất đai của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; việc sử dụng đất đối với các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư và các dự án có quy mô lớn, sử dụng nhiều diện tích đất.

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất, giúp Bộ trưởng thực hiện các nội dung: kiện toàn tổ chức phát triển quỹ đất; tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá đất đai, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia; giúp Hội đồng thẩm định trong quá trình thẩm định kế hoạch sử dụng đất quốc gia;

Cùng với đó, công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tổng hợp kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất của cả nước trình Bộ trưởng để trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội của năm cuối của thời kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Theo kế hoạch, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất, giúp Bộ trưởng thực hiện các nội dung: kiện toàn tổ chức đăng ký đất đai; tổng hợp kết quả thống kê đất đai hằng năm của cả nước và công bố trước ngày 30/6 hàng năm; tổng hợp báo cáo Bộ trưởng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công bố kết quả kiểm kê đất đai 05 năm của cả nước trước ngày 30/9 của năm kế tiếp của năm kiểm kê đất đai;

Quyết định nội dung, hoạt động kiểm kê đất đai chuyên đề; quyết định giá sản phẩm, dịch vụ gia tăng sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật về giá; hướng dẫn triển khai việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và giao dịch điện tử về đất đai; xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.

Kế hoạch giao Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất, giúp Bộ trưởng chỉ đạo, tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đất đai trong phạm vi cả nước…

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV ngày 18/1/2024 gồm 16 chương, 260 điều, trong đó, sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai 2013, bổ sung mới 78 điều. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Đỗ Phong – nguồn Vneconomy.vn

Compare listings

Compare