Bộ Tài Nguyên và Môi trường

6 nhóm nhiệm vụ lớn tập trung triển khai thi hành Luật Đất đai 2024

Kịp thời xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật để có hiệu lực đồng thời với thời điểm có hiệu lực của Luật Đất đai; rà soát các văn bản có liên quan đến đất đai để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi...

Compare listings

Compare